REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STOMILU OLSZTYN 

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
Dzień roboczy – dzień inny niż sobota i dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący/Klient – każda osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, skutecznie zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Odbiorca Produktów – osoba upoważniona do odbioru Produktów będących przedmiotem sprzedaży.
Produkt – każdy z artykułów oferowanych w Sklepie Internetowym.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz Sprzedaży.
RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Sklep Internetowy – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.stomilolsztyn.com/sklep/, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż Produktów.
Sprzedawca – spółka pod firmą Stomil Olsztyn S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-449) przy al. Piłsudskiego 69a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000562813, NIP: 7393876246, REGON: 361825666.
Strony – oznacza Klienta i Sprzedawcę łącznie.
Użytkownik – osoba przeglądająca zawartość Sklepu Internetowego.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę działalności oraz związane z tym prawa i obowiązki Stron.
Właścicielem Sklepu Internetowego jest spółka pod firmą Stomil Olsztyn S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-449) przy al. Piłsudskiego 69a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000562813, NIP: 7393876246, REGON: 361825666, zwana dalej Sprzedawcą. Klient może kontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego pod adresem poczty elektronicznej sprzedaz@stomilolsztyn.com
W oparciu o niniejszy Regulamin, Sprzedawca prowadzi sprzedaż artykułów związanych pośrednio lub bezpośrednio z jego działalnością sportową. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Informacje o asortymencie (to jest w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, terminy realizacji zamówień oraz ceny produktów) zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy, za wyjątkiem przypadków wskazanych w Regulaminie oraz w bezwzględnie wiążących przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

3. Warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Przeglądanie produktów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz złożenie zamówienia nie wymaga założenia Profilu.
Celem zakupu Produktu, Klient wypełnia formularz zamówienia. W formularzu należy podać prawdziwe i kompletne dane, zgodne z aktualnym stanem faktycznym, umożliwiające jednoznaczną weryfikację Kupującego oraz Odbiorcy Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwie wprowadzone przez Klienta dane w Profilu, uniemożliwiające dostarczenie zamówionych Produktów. W przypadku zwrotu paczki w wyniku podania niekompletnych danych adresowych Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych przez Sprzedawcę kosztów.
Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od ingerowania w zawartość serwisu internetowego www.stomilolsztyn.com/sklep/ lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym
w szczególności do rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych, potocznie określanych jako „Spam”.

4. Warunki i zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
Dane wskazane w formularzu zamówienia, wypełnianym podczas składania zamówienia są danymi umieszczanymi na fakturach VAT albo paragonach wystawianych przez Sprzedawcę oraz adresem wysyłki Produktu, chyba że Klient wybrał inną formę odbioru Produktu.
W przypadku chęci dokonania zakupu firmowego, w celu wystawienia faktury VAT, taką informację należy podać w trakcie składania zamówienia. W innym przypadku sprzedaż odbędzie się na podstawie paragonu fiskalnego.
Składając zamówienie należy wybrać Produkt oraz – jeśli dotyczy – określić jego cechy szczególne, takie jak rozmiar i kolor a następnie – postępując zgodnie z instruktażem – złożyć zamówienie.
Ceny wyświetlane w Sklepie Internetowym są cenami po uwzględnieniu stawki VAT dla danego Produktu (ceny brutto).
Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem podanej przez Klienta poczty elektronicznej, zawierające informację o przystąpieniu do jego realizacji.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym oraz udzielania Klientowi dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych przez Sprzedawcę), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
Wszelkie akcje promocyjne, rabaty i w jakikolwiek inny sposób udzielone zniżki nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
Klient może wskazać inny adres dostarczenia Produktu niż adres Klienta oraz innego Odbiorcę Produktu niż Klient.
Kupujący poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” oświadcza, że składa zamówienie i zobowiązuje się do  zapłaty.
Klient może uiścić cenę za zamówione Produkty wybraną przez siebie metodą płatności spośród oferowanych przez Sprzedawcę.
Warunkiem realizacji zamówienia jest uiszczenie przez Klienta kwoty za zamówione Produkty, chyba że Klient wybrał płatność przy odbiorze.

5. Dostawa Produktu

Sprzedawca nie świadczy usług kurierskich. Dostawa Produktów odbywa się przy udziale podmiotów trzecich świadczących usługi przewoźnicze.
W razie konieczności dostawy Produktu we wskazane przez Klienta miejsce, transport przedmiotu umowy nastąpi w sposób wybrany przez Kupującego spośród oferowanych w Sklepie Internetowym możliwości dostarczenia i wydania Produktów.
Koszty dostawy Produktu mogą różnić się w zależności od wybranego sposobu dostawy lub odbioru. Ceny usług kurierskich podane przez Sprzedawcę są zgodne z cenami usług kurierskich świadczonych przez podmiot wybrany przez Sprzedawcę.
Koszty dostawy Produktów pokrywa Kupujący.
Sprzedawca organizuje wysyłkę Produktu lub przygotowuje Produkt do odbioru zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem doręczenia.
Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi lub udostępni Produkt do odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia i – w razie wybrania płatności elektronicznej – jego opłacenia.

6. Reklamacje

Reklamacje składane są w formie pisemnej na adres sprzedaz@stomilolsztyn.com
W reklamacji Klient zobowiązany jest podać swoje dane teleadresowe celem umożliwienia kontaktu, przedstawić wady Produktu oraz przedstawić swoje żądanie, to jest alternatywnie: odstąpienie od umowy sprzedaży, obniżenie ceny, wymianę Produktu na nowy, usunięcie wad.
Przedmiotem reklamacji mogą być wyłącznie wady Produktu istniejące w chwili wydania Produktu Klientowi lub wynikły z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania.
Rozpatrywanie reklamacji odbywa się na podstawie przepisów o rękojmi.
Sprzedawca może żądać zwrotu Produktu w zakresie objętym reklamacją.
Sprzedawca nie ponosi kosztów transportu Produktu związanego z reklamacją, chyba że uwzględni reklamację.
Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
W razie potrzeby, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji o informacje bądź dokumentację niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Klient w terminie 3 dni uzupełni reklamację o wskazane braki. Nieuzupełnioną w terminie reklamację Sprzedawca rozpatrzy w oparciu o fakty i dokumenty przedstawione w reklamacji.

7. Prywatność i bezpieczeństwo.

Postanowienia regulujące przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera dokument o nazwie Zasady przetwarzania danych osobowych, dostępny na stronie Sklepu Internetowego. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu wykonywane są w zgodności z postanowieniami ww. Zasad.

8. Informacje dla Konsumentów

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest poinformowanie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał decyzję o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Konsumenta obciąża obowiązek dostarczenia zwracanego Sprzedawcy Produktu na własny koszt.
Właścicielem Sklepu Internetowego jest spółka pod firmą Stomil Olsztyn S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-449) przy al. Piłsudskiego 69a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000562813, NIP: 7393876246, REGON: 361825666, zwana dalej Sprzedawcą. Klient może kontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego pod adresem poczty elektronicznej sprzedaz@stomilolsztyn.com

Administratorem Sklepu Internetowego, to jest podmiotem prowadzącym jego bieżącą obsługę w imieniu i na rzecz Sprzedawcy jest arsnet Marek Szyperski z siedzibą w Koszalinie (75-581) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 24/1, REGON: 321295337, NIP: 6721926009
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty ani nie świadczy usług posprzedażnych.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach wskazanych w punkcie 6.

9. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego opublikowania, to jest 25.11.2020
Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym momencie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Sklepu Internetowego. Wszystkie zamówienia złożone przed opublikowaniem aktualnej wersji, będą realizowane zgodnie z postanowieniami wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij